Kontakta oss
Jinan förskola :0406153434
Stjärnan: 0762179566
Planeten: 0737742592
Rymden: 0762179884

Rektor
Martina Björkstrand Veysel
0707948897

mail:

mail@barnomsorgenimalmo.com

Öppettider
Mån-Fre: 06:15-18:30
Stängt under helger och röda dagar.

Adress:
Ramelsväg 13-15
213 68 MalmöJinans förskola

I vår utbildning följer vi de mål och riktlinjer som finns i Läroplanen för förskolan Lpfö 18 och även de krav och riktlinjer som förskoleförvaltning, brandmyndigheter och miljöförvaltning kräver.

Jinans förskola består av tre avdelningar. Stjärnan är avdelningen för de minsta barnen i åldrarna 1-2. På avdelning Rymden går barnen i åldrarna 3-4 och på Planeten går de äldsta barnen i åldrarna 5-6.
Förskolan erbjuder barnen en trygg omsorg och arbetar för att stimulera barnens utveckling och lärande. Förskolan utgår från en helhetssyn på barnet så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Jinans Förskola arbetar med pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi arbetar med Grön Flagg som är ett miljöarbete för Hållbar utveckling. Vi värnar om vår hälsa och miljö.
Maten som barnen erbjuds lagas på förskolan av vår kock.


Rymden
Vi på rymden arbetar med barn i åldrarna 3-4 år och vi arbetar utefter alla barns lika värde. Vi har en mångkulturell utbildning och vi strävar efter att utveckla barnens språk utifrån olika metoder såsom bornholmsmodellen, sagor, språk, sång, musik, bild, skapande, experiment, lek och rörelse. Vi använder oss av ett nyanserat språk när vi talar med barnen, sätter ord på saker och upplevelser. Vårt temaarbete utgår från barnens intresse där läroplanens olika strävande mål är utgångspunkt för utveckling av språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi dokumenterar olika aktiviteter, upplevelser, lärprocesser och barns förändrade kunnande. En del av dokumentationen visar vi på förskolan i digitala fotoramar, barnens pärmar och på väggarna.

Vi har Grön flagg och vi på har en skräpplockardag i månaden.

Stjärnan
På Stjärnan går förskolans yngsta barn i åldrarna 1-2.
Där arbetar vi först och främst med att barnen ska känna sig trygga i utbildningen. Vi arbetar även för att främja barnens språkutveckling genom sång, sagor, rim, ramsor, lekar och språklådor.

Vi stödjer och uppmuntrar barnens lek, nyfikenhet, fantasi och självständighet, genom att vara lyhörda och närvarande pedagoger.
Vi är ute dagligen, både på vår gård och i andra parker och lekplatser runt om i närområdet.

Planeten
På Planeten välkomnar vi alla barn i åldrarna 4-6. På Planeten har vi barnens intresse och behov i fokus och detta utgår vi ifrån när vi planerar vårt tema och våra dagliga aktiviteter . Vi arbetar med olika ämnesområden utifrån Läroplanen som språk, matematik, natur, skapande verksamhet, rörelse och värdegrund. Vi på Planeten går ut varje dag på vår gård eller till olika lekplatser i vårt närområde. Utevistelsen är en viktig del av vår vardag.Vi arbetar med hållbar utveckling genom att väcka barnens intresse för hälsa och miljö. Vi uppmuntrar barnens medvetenhet kring sophantering, återvinning och kretslopp. Tillsammans värnar vi om vår omvärld.

Vi erbjuder våra barn en trygg miljö som lockar till lek, utforskande och lärande. På Planeten är barnen delaktiga i sitt eget lärande och är med och påverkar sin vardag med deras tankar och idéer.

NYHETER